React Native Android Play Store için Uygulama Çıktısı Almak

MacOs için yazılmıştır.

Test apk almak için,

uygulamanızı arkadaşlarınıza yollayıp test etmek adına

cd android && ./gradlew assembleRelease

çıktınız /android/app/build/outputs/apk/release dizini altında

eğer ./gradlew komutu bulamadık derse android dizininde chmod +x ./gradlew ile çalıştırılabilir hale getirin.

 

Play Stora göndermek için ise;

önce keystore dosyası oluşturuluyor. gerekli alanları doldurup 2 tane şifre belirleniyor. 2 şifrede gerekli isterseniz aynı yapabilirsiniz. terminal üzerinde projenin dizininde consol üzerinden yapılacak ilk işlem

keytool -genkeypair -v -keystore my-upload-key.keystore -alias my-key-alias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

android/gradle.properties dosyasının en altına sonrasında kullanmak üzere girdiğiniz bilgileri ekleyin

MYAPP_UPLOAD_STORE_FILE=my-upload-key.keystore
MYAPP_UPLOAD_KEY_ALIAS=my-key-alias
MYAPP_UPLOAD_STORE_PASSWORD=*****
MYAPP_UPLOAD_KEY_PASSWORD=*****

android/app/build.gradle dosyasının içinde 2 adet değişiklik yapılacak.


android {
  ...
  defaultConfig { ... }
  signingConfigs {
    release {
      if (project.hasProperty('MYAPP_UPLOAD_STORE_FILE')) {
        storeFile file(MYAPP_UPLOAD_STORE_FILE)
        storePassword MYAPP_UPLOAD_STORE_PASSWORD
        keyAlias MYAPP_UPLOAD_KEY_ALIAS
        keyPassword MYAPP_UPLOAD_KEY_PASSWORD
      }
    }
  }
  buildTypes {
    release {
      ...
      signingConfig signingConfigs.release
    }
  }
}

geldik son kısma android dizinine girip kodu çalıştırın.

 cd android && ./gradlew bundleRelease

 

dosya çıktınız. android/app/build/outputs/bundle/release altında.

 

Kaynak : https://reactnative.dev/docs/signed-apk-android